HBTQ-certifiering av socialtjänstens alla verksamheter?

Interpellation till socialnämndens ordförande, Tomas Nilsonne, angående ”HBTQ-certifiering av socialtjänstens alla verksamheter” Vi socialdemokrater förutsätter att alla politiska partier i kommunen vill verka för att alla invånare oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att leva ett gott, likvärdigt och hälsosamt liv i Täby kommun. En…

Läs mer

Varför inte en ökad andel kommunalt ägda äldreboenden?

Interpellation till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne – Varför tillförsäkras inte den äldre en omsorg i ett särskilt boende inom Täby kommun genom en ökad andel kommunalt ägda boenden? Andelen äldre växer och därmed andelen som är i behov av omsorg i ett särskilt boende. Genom åren har behovsprognosen visat på brist på antalet platser. Kommunen…

Läs mer

Detta vill S – utan skattehöjning!

Socialdemokraterna i Täby har idag (måndag 25/11) debatterat sin alternativa budget inför 2020; Ett Solidariskt Täby, i kommunfullmäktiges budgetdebatt.  Budgeten är en rödgrön satsning på de områden där Täbyalliansen inte håller måttet; bland annat skarpare klimat- och miljökrav, en halvering av deltagaravgiften för kulturskolan, fältassistenter för nattvandring. –          Vad beträffar kulturskolan, som diskuterades så intensivt i våras,…

Läs mer

Ökat antal parkbänkar och utomhusgym?

Alla är idag medvetna om motionens betydelse för vårt välbefinnande. Detta gäller oavsett om man är ung eller äldre. För barn och ungdomar finns en rad olika aktiviteter och de som är mitt i livet motionerar genom cykling, löpning mm. eller går på gym. En del äldre klarar av att motionera på gym medan andra…

Läs mer

Barns rätt till delaktighet enligt barnkonventionen?

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter handlar om barnets rätt att säga sin mening i frågor som rör dem, få åsikten respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad. Att barnkonventionen blir lag kommer att höja kraven på såväl socialtjänst som andra myndigheter…

Läs mer
facebook Twitter Email