Barns rätt till delaktighet enligt barnkonventionen?

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter handlar om barnets rätt att säga sin mening i frågor som rör dem, få åsikten respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad.

Att barnkonventionen blir lag kommer att höja kraven på såväl socialtjänst som andra myndigheter att tillämpa konventionen i bedömningar och beslut som rör barn.

FN:s barnrättskommitté, forskning och flera statliga utredningar har vittnat om att barns rättigheter återkommande kränks i kontakten med svenska myndigheter. Barn som vittnat om okunskap om att en utredning gällande dem pågått och att de inte vet varför de är placerade.

Barns rätt till delaktighet i vård och omsorg består av tre olika delar.

1. barns rätt till information

2. barns rätt att komma till tals och bli lyssnat på

3. barns rätt till inflytande och självbestämmande

Mina frågor blir då:

  • Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att anpassa kommunens socialtjänst till alla artiklar i barnkonventionen och hur tillgodoses därvid barns rättigheter till delaktighet vid förhandsbedömningar, utredningar och beslut?

För socialdemokraterna,
Janne Boman

facebook Twitter Email