En seger för Täbys elever!

Kammarrätten i Stockholm går på Täby Socialdemokraters linje: Den så kallade kvalitetspeng som Täby kommun godtyckligt delar ut till valda skolor har inget stöd i skollagen!

Kammarrätten avslår det överklagande som den moderata kommunledningen gjorde av domen i lägre instans, i förvaltningsrätten. Båda domstolarna pekar nu på att kommunens beslut strider mot 2 kap. 8 b § i skollagen.

– En klar seger för Täbys skolelever, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition.

– Genom domen tvingas Täby kommun att fördela skolans resurser mer rättvist, utefter elevers olika förutsättningar och behov – och inte ge extra pengar till redan socioekonomiskt välbeställda skolor.

Kammarrätten skriver i sin dom att kvalitetspengens konstruktion kan innebära att de ”skolor som har sämre förutsättningar att se till att eleverna når målen för utbildningen får mindre resurser”. Till exempel skolor som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd och där eleverna har låg måluppfyllelse. De skolorna har svårt att nå kriterierna för kommunens kvalitetspeng.

– Kvalitetspengen är en icke genomtänkt skrivbordskonstruktion från Moderaternas sida, konstaterar Stefan Andersson (s), gruppledare i barn- och grundskolenämnden. Pengar fördelas till vissa skolor efter skolornas och elevernas tidigare prestationer. I stället bör resurserna fördelas utifrån en framåtsyftande bedömning av elevers kommande och faktiska behov. Ett konsekvent krav från Socialdemokraterna är att den generella skolpengen höjs.

Därför ställer vi en öppen fråga till Moderaterna i Täby:

facebook Twitter Email