Inför medborgarförslag i Täby kommunfullmäktige

Kommunen bör styras och organiseras för att möjliggöra och uppmuntra Täbys kommuninvånare till deltagande och engagemang i de demokratiska processerna. Demokrati är större än val var fjärde år, delaktigheten och insynen bör stärkas. Medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i det politiska arbetet mellan valen, utan att själva vara med i ett parti. Det är viktigt att vi tar till vara de ofta goda idéer som många invånare har om hur Täby kan bli en bättre plats att leva hållbart, utveckla välfärden i vår kommun och för att vara en attraktiv kommun för arbets- och näringsliv.

Kommunallagen (2017:725) stödjer medborgarförslag som demokratiskt verktyg. 8 kap.1 § ”Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare som
avses i 1 kap. 5 § andra stycket”

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslagen får inte för att vara behandlingsbara vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning. Medborgar-förslag får inte heller vara ett ärende som innebär myndighetsutövning mot enskild person. De ska lämnas av en person, däremot har olika föreningar, samman-slutningar, råd och organisationer inte möjlighet att lämna medborgarförslag.

Många kommuner i Sverige, däribland närliggande kommuner som t ex Österåker, Stockholm, Nacka, Upplands Väsby, Sigtuna, Botkyrka, Sundbyberg m.fl. har i enlighet med en strävan att vitalisera och öppna upp processerna i kommunfullmäktige möjligheten till medborgarförslag. Det är nu dags att även Täby ger sina invånare denna möjlighet.

I enlighet med ovan yrkar jag:

  • att Täby kommunfullmäktige beslutar att införa möjligheten att väcka ärenden i kommunfullmäktige som medborgarförslag.

För Socialdemokraterna

Annica Gryhed (S)

facebook Twitter Email