Klimatkrav i upphandlingen av persontransporter: Fossilfri fordonsflotta!

Vid senaste kommunstyrelsemötet i Täby diskuterades kommande upphandling av persontransporter för bland andra funktionshindrade. Befintligt avtal löper ut om ett år. Socialdemokraterna i Täby förespråkar självklart en klimat- och miljöinriktad upphandling. Klimatkraven måste ställas för en fossilfri kommun. Här är vårt yrkande:

Täby kommuns befintliga avtal avseende persontransporter löper ut den sista december 2022. En ny och omfattande upphandling ska göras.

I det avtal som nu ska skrivas fram betonas att leverantören ska tillhandahålla trygga, säkra och individanpassade resor med kontinuitet, god service och bra bemötande till resenärerna.

Krav som Socialdemokraterna självklart står bakom.

Vi anser dock att ytterligare ett kriterium ska finnas med – klimatanpassningen.

Vi yrkar därför på att Täby i sin upphandling ställer de nödvändiga klimatkraven med sikte på en fossilfri och resurssnål kommun. Rent konkret kan det innebära att en viss andel av entreprenörens fordonsflotta ska bestå av elbilar och hybrider.

Täby kommun är en av de kommuner i Sverige som har högst andel köpt verksamhet. I det dagliga arbetet görs regelbundna upphandlingar av varor och tjänster. För den klimatanpassade upphandlingen måste fokus därför ligga på arbetet under själva upphandlingsprocessen. Kommunen ska ställa de krav på anbudsgivarna som gör att dessa, genom till exempel teknikutveckling, kan erbjuda produkter med lägre utsläpp av växthusgaser.

I Täby kommuns verksamhetsplan för 2022 markeras att kommunen vill ”fortsätta att utveckla en klimatstrategi för hur kommunen långsiktigt kan minska sitt beroende av fossila bränslen”. En upphandling av persontransporter är ett utmärkt tillfälle.

facebook Twitter Email