Våra valfrågor

Nu går vi till val – med många viktiga frågor att ta ställning till…

Socialdemokraterna i Täby satsar på en snabb – och helt nödvändig – klimatomställning för ett fossilfritt Täby senast år 2040, på stärkta resurser till skolan och på en reell valfrihet och hög kvalitet inom äldreomsorgen.

Vi vill också förbättra arbetsförhållandena för välfärdsarbetare inom omsorgen, anställa fler fältassistenter åt ungdomarna och ge ökade resurser till kvinnojouren.

Alla1

Socialdemokratiska kandidater på fullmäktigelistan inför kommunalvalet 2022. Klicka för förstorning.

Klimatet förändras; temperaturerna stiger, polerna smälter, skyfallen och stormarna förvärras.

Inom åtta år, säger FN:s senaste klimatrapport, överskrids gränsen för 1,5 gradersmålet, den gräns som forskare anger som ”tipping point” för det globala klimatet. Fram till dess måste vi reducera våra utsläpp med minst tio procent varje år. För det krävs globala insatser – och lokala. Insatser som innebär ett delvis förändrat liv, men alls icke ett försämrat liv.

Nyligen tog Täby kommun ett kliv framåt och placerade sig på en niondeplats i den svenska klimat- och miljörankning som tidningen

Aktuell hållbarhet arrangerar. Den platsen innebär dock inte att vi kan slå oss till ro. Tvärtom, Täby ligger fortfarande efter inom en mängd hållbarhetsområden, jämfört med många andra kommuner i landet.

Framför allt måste Täby snarast skapa en ny klimatstrategi! Den plan som kommunen arbetar efter idag togs fram år 2016, med underlag från miljöplanen år 2009.

En ny klimat- och energistrategi ska omfatta flera delar. Här är några socialdemokratiska förslag som är både realistiska och hoppingivande.

Stimulera grönt företagande

En omställning till klimatneutralitet ställer stora krav på företagen i kommunen.

För att underlätta för dem bör Täby göra som i Uppsala, där kommunen i samarbete med företag och organisationer har infört ett klimatprotokoll.

Protokollet innehåller tydliga mål vad gäller utsläpp av växthusgaser inom energi, transporter och resor. Kommunens företag erbjuds verktyg och erfarenheter kring upphandling, klimatkalkyler och uppföljning.

Ett liknande protokoll i Täby kan inspirera vårt näringsliv till att verka för ett grönt hållbart företagande.

Stöd till återbruksekonomi

Vi måste minska belastningen på naturresurserna.

Täby ska stödja enskilda och företag så att dessa på ett enkelt sätt kan återanvända miljövänliga produkter. För att Täbys innovatörer ska kunna förverkliga sina idéer vill vi inrätta en Innovationsverkstad, en plats där
kommunen erbjuder lokaler och andra resurser och där nya produkter och tjänster kan testas, innan de omsätts i praktiken. En sådan verkstad skapar nya arbetstillfällen i Täby och bidrar till den nödvändiga teknikomställningen.

Klimatfond för näringslivet

Klimatkrisen kräver omställning av alla företag, både stora och små.

Såväl Energimyndigheten som Naturvårdsverketstöd erbjuder stöd till företagare, beroende på vilka projekt som ska genomföras. Stöden täcker dock inte hela behovet och en del är enbart riktade till industrin. Vi vill därför komplettera med ett lokalt klimatomställningsstöd till välmotiverade projekt som inte uppfyller myndigheternas kriterier. För att ytterligare underlätta vill vi också att anställa en klimatstrateg/klimatlots som hjälper företag att söka omställningsstöd lokalt och nationellt.

Inga utsläpp 2040!

Alla kommuner i Sverige måste öka hastigheten i klimatarbetet, så även
Täby!

Vårt övergripande förslag är att Täby kommun antar en strategi för klimat- neutralitet 2030 för egen verksamhet och 2040 för hela kommunen. Det innebär att inga utsläpp av växthusgaser ska ske från egna transporter, från mathållning och tillverkning m.m. efter 2030. Från och med 2040 ska Täby vara fossilfritt.

Det finns mycket kvar att göra; sätta solpaneler på kommunens egna fastigheter, samordna transporterna, ställa skarpa klimatkrav vid upphandlingar och öka byggandet i trä. För att lära av andra kommuner bör Täby ansluta sig till den partipolitiskt obundna föreningen Klimatkommuner-
na. Att skapa ett klimatprotokoll är också en väg framåt.

Därtill behöver Täby tunnelbanan som ett alternativ till bilen, men även en väl
utbyggt busstrafik, framförallt västerut.

Vi måste öka takten:

  • Fler bilpooler, fler laddstolpar, fler cykelbanor.
  • Positiva attitydförändringar, sluta tro på att marknaden löser allt.
  • Tuffare målsättning, skarpare upphandling, ökat erfarenhetsutbyte.

Skolan spelar en avgörande roll för barn och ungdomars möjligheter att forma sina liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla kan känna frihet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan.

Täby kommun har föresatt sig att ha landets bästa skolor. Men nivån är ändå snarast genomsnittlig. Att Täbys skolor inte når högre, enligt Lärarförbundets ranking, är kopplat till resurserna. Täby är en av de kommuner i landet som ger minst pengar till skola och förskola. Förskole- och skolpengen måste höjas!

Därtill behövs fler elevassistenter, fritidspedagoger och andra vuxna i skolan. Täby har idag långt fler elever per kurator och skolsköterska än vad som rekommenderas.

Mer resurser ger förbättrade arbetsförhållanden för lärarna, vilket gör det möjligt för dem att fokusera på undervisningen. De får vara just lärare.

”Vi måste satsa på Elevhälsan för att möta en ökad psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Det ska vara enkelt för elever att söka hjälp och stöd.

Stefan Andersson, Barn och utbildningsnämnden

”Den nya simhallen blir en viktig del i vår fritid. Men, alla Täbyfamiljer ska kunna besöka den utan att fundera på om de har råd eller ej. Täbys borgerliga allians har beslutat att höja avgifterna och gruppen 13-17 år ska betala mest! Deras entréavgift har höjts med 87 procent. Är det så Täby satsar på ungdomen?”

Camilla Henriksson Bajas, Kultur och fritidsnämnden

Täby är en trygg kommun. Fritid och trygga vuxna är en viktig del i våra barns och ungas liv.

Tidigare fanns fältassistenter i skolor, på fritidsgårdar och i nattvandringar. De lärde känna de ungdomar som var ute kvälls- och nattetid. Nuvarande fältassistenter arbetar med förebyggande arbete på dagtid och nattvandringen organiseras av olika föreningar, med betydligt sämre uppslutning. ”Fältisarna” måste återfå ansvaret för att leda det uppsökande kvälls- och nattarbetet – och de måste bli fler. Det är en bättre investering i våra ungdomar än att anställa kommunvakter som saknar kunskap och kännedomen om de unga.

En otydlig kommunal upphandling kan leda till att ett oseriöst företag vinner upphandlingen, något som går ut över anställda, medborgare, andra företag och kommunen.

Anställda kan tvingas att gå utan lön och med dåliga arbetsvillkor, medborgare riskerar att få dåligt utförda tjänster, seriösa företag kan bli utkonkurrerade och kommunen riskerar att förlora skatteintäkter. För att motverka detta ska Täby använda sig av en upphandlingsmodell som garanterar att oseriösa företag inte vinner ett anbud.

I Malmö används idag en modell som har mer omfattande kontroller än Täby. I den modellen ingår krav på arbetsrättsliga villkor i avtalen och kontroller på plats av de anställda. Där finns också uppsägnings/skadeståndsklausul när upphandlingens uppgifter inte visar sig stämma.

”Oseriösa företag ska inte ha en chans i Täby kommun.”

Tomas Korpi, Gymnasie och näringslivsnämnden

Mer resurser till Kvinnojouren

Våld mot kvinnor innebär ofta att kvinnorna och deras barn behöver skyddat boende.

Behovet av skyddade bostäder har ökat, samtidigt som det råder stor brist på
lägenheter. Täby/Danderyds kvinnojour kan i dagsläget ta emot två kvinnor från andra kommuner. Täby kommun försöker å sin sida placera behövande familjer på andra orter.

Dessa placeringar skulle fungera smidigare om fler kommuner kunde
samarbeta om att erbjuda lägenheter till kvinnor från grannkommunerna. Vi
anser därför att Täby ska öka sitt anslag till Täby/Danderyds kvinnojour och
ordna fler lägenheter.

Socialdemokraterna i Täby

Barbro Lindberg, gruppledare Socialnämnden

Täby kommun försöker idag förbättra kvaliteten i omsorgen genom att betala ut en kvalitetspeng baserad på en tveksam brukarundersökning. Det är ett synnerligen godtyckligt system.

Vi vill i stället införa ett kvalitetssäkringssystem med utveckling av verksamheterna. Vi vill anställa kvalitetsansvariga med gedigen kunskap inom området, personer som kan följa personalens arbete ute i verksamheterna.

Genom sin ”deltagande observation” kan de föreslå förbättringar, till exempel kompetensutveckling, och systematiskt följa upp utvecklingen av omsorgen. Då uppnår vi verklig kvalitet och Täbyborna får den omsorg de har rätt till. Täby behöver också fler boendeformer inom omsorgen, gärna trygghetsboende för äldre och med hyresrätt. Ytor för gemenskap ska självklart finnas med.

Anställda i välfärdsarbetet ska ha relevant utbildning, avtalade och hållbara arbetstider och rätt till kompetensutveckling. De ska ha möjlighet att samtala med chefer och kollegor och de ska kunna delta i planerade möten.

De ska också känna sig så trygga att de vågar påtala de eventuella miss- förhållanden de möter i verksamheten.

Våra viktigaste valfrågor som bildspel
facebook Twitter Email