Varför sekretess kring beslutet om simhallen?

I sin interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (m) frågar Camilla Henricsson Bajas (s) om kommunstyrelsens förändring av beslutet om simhallen. Beslutet innebär bland annat att torn och rutschbanor försvinner.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson angående förändringen av simhallens innehåll

Som nog inte gått er förbi har jag överklagat beslutet att ta bort rutschkanor och torn i nya simhallen, jag anser det vara anmärkningsvärt att man lägger in ett sådant beslut i ett sekretessärende gällande antagande av leverantör. Vi har inga synpunkter på att leverantörsupphandlingen är ett sekretessärende.

Jag ställer mig frågande varför detta beslut inte återremitterades till kommunfullmäktige att ta ett nytt beslut om, eller ännu bättre till kultur- och fritidsnämnden som är beställare av simhallen, då det i genomförandebeslutet från fullmäktige framgår att simhallen ska innehålla bland annat 2 utvändiga rutschkanor.

Med anledning ovan undrar jag:

  • Varför har ingen konsekvensanalys gjorts av beslutet att ta bort rutschkanor och torn i nya simhallen?
  • Varför lade man detta beslut i ett sekretessärende så att alla inte fick insyn i vad beslutet innebar?
  • Varför har inte ärendet återremitterats till fullmäktige inför denna stora förändring av simhallen?

För socialdemokraterna

Camilla Henricsson Bajas (s)

facebook Twitter Email