Varför har inte Täby kommun en äldreplan?

Interpellation till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne – ”Varför har inte Täby kommun en äldreplan?”

Under våren 2010 fick Socialstyrelsen i uppdrag att skapa förutsättningar för äldre att få ett värdigt liv inom äldreomsorgen. I socialtjänstlagen infördes en bestämmelse om nationell värdegrund för äldreomsorgen. I uppdraget ingick också att stödja framtagandet av lokala värdighetsgarantier. En lokal värdighetsgaranti är en detaljerad beskrivning av hur man lokalt arbetar inom äldreomsorgen. År 2011 fick Socialstyrelsen regeringsuppdraget med Prestationsersättning till lokala värdighetsgarantier. 264 av landets 290 kommuner har ansökt om och beviljats prestationsersättningar. Totalt har 197 mkr varit tillgängliga för satsningen.

Regeringen överlämnade den 20 juni 2018 en skrivelse om Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan (2017/18:280) till riksdagen. I denna skrivelse redogör regeringen för sin syn på äldreomsorgen i Sverige och anger vilka områden som bör prioriteras.

Täby kommun har infört en Värdighetsgaranti som översiktligt på några få rader lovar äldre information, vägledning, möjlighet att påverka, kontaktperson och personal med tydlig namnbricka. Där står ingenting om hur man i praktiken ska förverkliga de fina orden och ingenting om uppföljning.

En äldreplan innehåller en omfattande beskrivning av hur kommunen konkret arbetar med äldreomsorgen, tex. tillgången på boende, hemtjänst, sjukvård, anhörigstöd, mat och näring.

Ett antal kommuner har tagit fram äldreplaner som handlar om allt från mål och styrning av äldreområdet, kostnadsutveckling, förebyggande arbete, närsjukvård och boende till kompetensförsörjning och kvalitetssäkring. I flera fall har man tagit fram äldreplanen tillsammans med representanter för pensionärsorganisationerna

Mina frågor blir då:

  • Varför har inte Täby kommun en äldreplan?
  • Avser Täby kommun att under 2020 starta arbetet med en äldreplan

För socialdemokraterna,

Janne Boman (S)

facebook Twitter Email