Planer för 2021

I den PLU-debatt (Planeringsunderlag för 2021) som hölls i Täby kommunfullmäktige den 18 maj redovisade Socialdemokraterna sina förslag på vad som bör prioriteras för framtiden. Du kan läsa vårt yttrande här:

Planeringsunderlag 2021 (PLU21)

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-04 konstaterade vi socialdemokrater att förslaget till planeringsunderlag endast ska godkännas i kommunstyrelsen. Vi hävdade att rätt instans för godkännande av planeringsunderlaget – precis som verksamhetsplanen och budgeten – är kommunfullmäktige. Vi yrkade därför att planeringsunderlaget 2021 skulle gå vidare till kommunfullmäktige för behandling och beslut om godkännande. Yrkandet avslogs.

Vi lägger nu följande uttalande till protokollet.

Till stora delar kan vi, under rubriken ”Täby idag och framåt”, instämma i synsättet att Täby ska utvecklas och att utvecklingsarbetet ska präglas av kvalitet. Attraktiva och trygga miljöer ska skapas för boende och företag. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Vi ska ta stöd av forskning när det gäller utveckling av skola, vård och omsorg, stadsplanering samt miljöarbete.

Här krävs dock fokus och engagemang för att uppnå mål och visa resultat. Vi ger några exempel:

 1. Kommunikation och dialog med medborgarna är väsentligt i utvecklingsarbetet. Det gäller att lyssna in och att föra ut tankar och förslag till åtgärder i exempelvis miljö- och hållbarhetsarbetet. Detta är inte minst viktigt i arbetet med den kort- och långsiktiga utbyggnaden av Täby. Kommunens tillväxttakt har saktat av för de närmaste tio åren och det ger oss ett nödvändigt andrum för en mer djupgående dialog kring hur Täby ska utformas. En prioriteringsplan för de olika byggprojekten är nödvändig.
 • Kvaliteten i skola, förskola och äldreomsorg kommer att vara i fokus. Agneta
 • Trafik och infrastrukturfrågorna bör behandlas mer ingående. Utbyggnaden av kollektivtrafikens kapacitet är en nödvändig åtgärd, det är vi överens om, men att betrakta bilen som ”en självklarhet i vardagen” också i framtiden visar på en viss eftersläpning i tankegången. Vår teknikutveckling är inte självskriven och den globala oljepolitiken är synnerligen instabil.  Tunnelbana till Täby ska utredas. Framkomlighetsplanen måste bli en realitet och i den ska ingå en särskild strategi för hållbara transporter.
 • När Täby byggs ut ska boendemiljöerna vara attraktiva, arkitekturen tilltalande, ja till och med djärv, natur- och kulturvärdena ska stå i centrum liksom bevarandet av gamla byggnader med sina närmiljöer. Men vi saknar vi en politisk vilja att bygga hyresrätter till rimliga priser. Det finns andra kommuner som aktivt söker metoder för lägre byggkostnader. Det borde vi också göra. Byggandet av flerbostadshus i trä ser vi som en framtidsfråga ur miljösynpunkt och där kan vi också ta lärdom av andra kommuner.
 • I planeringsunderlaget framhålls, som så ofta, att Täby kommun ska vara en av landets främsta miljökommuner. Vi har alla förutsättningar att klara detta mål. Men Täby halkar efter. Varför? Av det senaste miljöbokslutet framgår att endast sju av kommunens 21 miljömål har uppfyllts. Och i den nyss publicerade rankingen från Aktuell Hållbarhet har Täby kommun förlorat tio platser; från 11:e till 21:a plats bland Sveriges miljöbästa kommuner.

Här krävs en mer aktiv klimat- och miljöstrategi för att nå toppen – och framför allt för att åstadkomma det vi eftersträvar; en förbättrad miljö och minskade utsläpp. Våra krav på miljöcertifiering av kommunen kvarstår, liksom tillsättandet av en klimatrådgivare, klimatstöd åt invånare och företagare i kommunen och en anslutning till organisationen Klimatkommunerna.

 • Vi har en hög utbildningskvalitet, men utvecklingsarbetet måste fortsätta, inte minst med erfarenhetsutbyte och samarbete med andra lärosäten. Vi värnar särskilt om vuxenutbildning och SFI, där kommunen ska samverka med näringsliv, myndigheter och andra kommuner för att nå optimalt resultat.
 • Inom social omsorg måste kvaliteten i hemtjänsten höjas. Vi ser fram emot nya lösningar och ett nytänkande. Vi förordar att hemtjänsten omorganiseras i geografiska zoner för att uppnå bättre kvalitet. En hemtjänst i egen regi är nödvändig, bland annat för att göra adekvata jämförelser.

Frågan om den så kallade kvalitetspengen inom social omsorg och skola är ständigt aktuell. Vi anser att det handlar om slöseri med skattepengar när upphandlade entreprenörer erhåller extra medel för en kvalitativ verksamhet som de redan har avtalat att utföra.

Vi ser positivt på nya boendeformer inom äldreomsorgen och ett nytänkande inom området. Trygghetsboende/mellanboende är viktiga komplement. Vi tycker det är önskvärt att Täby ansluts till WHO:s projekt ”Äldrevänliga städer”. Frågor kring framtidens äldreomsorg i Täby måste prioriteras, inte minst som en följd av Coronapandemin. Här ser vi fram emot gemensamma samtal över partigränserna och kommunikation med forskare och intresseorganisationer.

 • Näringslivsklimatet behöver stärkas och kommunikationen med nya och befintliga företag utvecklas. Besöksnäringen är ett viktigt utvecklingsområde som bör uppmärksammas.
 • Integreringen av nyanlända är angelägen. Samordning med näringsliv, organisationer, föreningar och enskilda är nyckeln till framgång. Vi framhåller särskilt etableringsinsatsen ”Välkommen framtid”, som har visat sig vara mycket framgångsrik.
 1. Inom området kultur och fritid vill vi särskilt framhålla bibliotekens betydelse och de nya mötesplatserna ”Esplanad” och ”Hörnet”, som riktar sig till ungdomar. Insatser måste göras för att Täby torg ska bli mer attraktiv. Agneta
 1. Det är glädjande att den senaste medarbetarundersökningen visar att kommunen har ett mycket gott arbetsklimat. Begreppet ”attraktiv arbetsgivare” har funnits med i några år och det arbetet ska fortsätta. Inte minst viktigt är ledarskapets betydelse och anställdas möjlighet till god kompetensutveckling. Särskilda insatser måste göras för att rekrytera grupper inom bristyrken som lärare, socialsekreterare, biståndshandläggare samt inom stadsbyggnads-sektorn. Det räcker dock inte med att vara duktiga rekryterare utan minst lika viktigt är det att behålla sina medarbetare.

För Socialdemokraterna

Agneta Lundahl                   Janne Boman                                                                                                                                    

facebook Twitter Email