Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade redan 2007 ett ramverk för att främja lokalt utvecklingsarbete med syfte att skapa äldrevänliga städer. Idag ingår i ett nätverk med städer och samhällen från 37 länder.

I Norden finns sex städer med: Oslo, Trondheim, Reykjavik, Stockholm, Uppsala och Göteborg. WHO:s ramverk fokuserar på åtta områden. Dessa är (1) tillgänglighet till byggnader och miljöer, (2) transporter, (3) boende, (4) gemenskap och fritidsverksamhet, (5) social inkludering (åldersdiskriminering), (6) medborgerligt deltagande och inflytande, (7) information och kommunikation samt (8) vård, omsorg och service. Inom varje fokusområde finns specificerade aspekter att uppmärksamma för att utveckla en äldrevänlig stad. Ett medlemskap och medverkan i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer möjliggör erfarenhetsutbyte med städer över hela världen. Täby skulle då kunna ta lärdom och inspireras av andra
städer och länder som kommit långt i arbetet kring att åstadkomma äldrevänliga städer. Genom att bli medlem skulle Täby kunna förbättra sitt arbete inom äldreomsorgen och kanske bli en föregångare för andra städer
och kommuner.

Vid en ansökan i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer ingår bl a att göra en beskrivning av staden/kommunen utifrån riktlinjer kring ovan nämda fokusområden. I samband med själva ansöka räcker det med en kortfattad och allmän beskrivning av kommunens aktuella arbete kring aspekter som rör äldre.

Det kostar inget att bli medlem i WHO:s nätverk, dock en förpliktelse att genomföra ett fortsatt och flerårigt utvecklingsarbete. I gengäld får vi ta del av utvecklingsarbeten i andra kommuner och städer.

Vi yrkar:

  • Att kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att ansöka om
    medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer.

För socialdemokraterna

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström

facebook Twitter Email