överkryssat ord kvalitetspengen

Förvaltningsrätten upphäver Täby kommuns beslut om kvalitetspeng!

Att Täby kommun delar ut en ”kvalitetspeng” till vissa skolor gynnar endast de redan framgångsrika skolorna. Förvaltningsrätten i Stockholm bekräftar nu att kommunens agerande strider mot skollagen.

Kommunalrådet Agneta Lundahl Dahlström (s) och Stefan Andersson (s), gruppledare i barn- och grundskolenämnden, konstaterar att förvaltningsrätten dom är självklar. Kommunens beslut strider mot skollagen. Av lagen framgår att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

– För att uppnå likvärdighet i utbildningen ska resurserna viktas och fördelas utifrån dessa grunderVår ambition, vilket även står att läsa i skollagen, är att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar för att nå sina mål i skolan, säger Agneta Lundahl Dahlström. Och där är förvaltningsrätten inne på samma linje:

”Såsom lyfts fram i kommunens beslutsunderlag är ett möjligt utfall att skolor som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd har svårt att uppnå indikatorerna eftersom eleverna där oftare har lägre måluppfyllelse och färre behöriga lärare. Hänsyn tas alltså inte till de förutsättningar och behov som elever på dessa skolor har.”

”Genom kvalitetspengen belönas de skolor som uppnår de av kommunen uppställda kvalitetskraven, i stället för att gå till de skolor där elevernas behov är som störst. ”

”Även med beaktande av den relativt stora frihet kommuner har att utforma ett resursfördelningssystem anser förvaltningsrätten att detta står i strid med 2 kap. 8 b § skollagen. Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att kommunens beslut om att införa en kvalitetspeng strider mot lag. Beslutet ska därför upphävas.”

– För oss är det viktigare att alla skolor i Täby kommun får en höjd skolpeng, en peng som åtminstone täcker årlig kostnadsökning, förklarar Stefan Andersson.

-Och om extra resurser ska ges, ska vi göra det till de skolor och elever som behöver det mest.Täby har nästan landets lägsta skolpeng och rankas, enligt Lärarförbundet, lägst i hur mycket resurser som satsas på undervisningen, i förhållande till kommunens kostnadsnivå.

facebook Twitter Email