Gärna mer samarbete – och en egen klimatrådgivare!

Stadsbyggnadsnämnden i Täby har beslutat att kommunen ska ingå i en samverkan för regional energi- och klimatrådgivning inom Stockholmsregionen. Socialdemokraterna i SBN har lagt följande yttrande:

Socialdemokraterna i Täby har länge drivit frågan om samarbete och erfarenhetsutbyte i miljö-, klimat- och energifrågor. Vi har motionerat om medlemskap i Klimatkommunerna (för en minimal kostnad om knappa 50 000 kronor/år). Vi har föreslagit ett klimatprotokoll efter Uppsalamodellen och vi har interpellerat om varför inte Täby kommun deltar i det erfarenhetsutbyte som pågår runtom i Sverige och i världen.

Vi är sålunda positiva till behovet av samarbete och i detta fall en gemensam kommunal energi- och klimatrådgivning för Stockholms län. Men, vi anser inte att Täby kommuns klimatarbete ska stanna där.

För att snabba på kommunens hållbarhetsarbete – jämförelsevis ligger Täby numera långt efter i sin klimatomställning – bör vi också anställa en egen klimat- och energirådgivare. En strateg som arbetar för Täbys invånare, dess företag, organisationer, föreningar och inte minst för de politiker och tjänstemän i kommunen som berörs av klimatfrågorna. (Enligt vårt synsätt borde det vara samtliga!)

I tjänsteskrivelsen står:  ”De medel som Täby har kvar bedöms ge tillräckligt utrymme för insatser lokalt.” Vi tolkar det så att kommunen har cirka 600 000 kronor kvar i årligt statsbidrag för lokal klimatomställning och vi finner det uppenbart att Täby kan klara kostanden för en egen kommunal klimatrådgivare.

Vi vill också påpeka att handlingarna inför Samverkansöverenskommelsen för regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län inte ger någon information om hur den gemensamma rådgivningen har fungerat hittills. Nuvarande överenskommelse, som upphör efter 2021, bör ha gett en hel del erfarenheter. Men om detta sägs inget, utan förslaget går ut på att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal rådgivning inom länet.

Det får oss att undra: Varför skriva ”fungerande”? Det är väl självklart att den organisation som Täby kommun betalar för att gå med i, ska fungera?

Fungerar den nuvarande inte?

facebook Twitter Email