Varför inte en ökad andel kommunalt ägda äldreboenden?

Interpellation till socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne – Varför tillförsäkras inte den äldre en omsorg i ett särskilt boende inom Täby kommun genom en ökad andel kommunalt ägda boenden?

Andelen äldre växer och därmed andelen som är i behov av omsorg i ett särskilt boende. Genom åren har behovsprognosen visat på brist på antalet platser.

Kommunen förlitar sig på att den privata marknaden ska lösa detta. Genom att använda sig av lagen om valfrihetssystem, LOV, med ett stort antal aktörer inom Stockholmsregionen, överlåtes det till den enskilde att välja utförare. Problemet med detta förfaringssätt är dock flera:

  1. Brist på andelen platser inom kommunen leder till att den enskilde blir ́tvingad ́ till ett boende utanför kommunen, långt från hemmet. Den så kallade valfriheten blir satt ur spel, vilket också ställer till bekymmer för anhöriga, som måste åka långt för besök och umgänge.
  2. Det finns en osäkerhet om att planerad byggnation kommer till stånd, beroende på marknadsläget, det vill säga lönsamhet.
  3. Kommunen råder inte över de privata aktörerna utan de kan ́ ́sälja ́ ́ sina platser till boenden i andra kommuner. Vem betalar mest?
  4. Genom att sälja mark till privata aktörer minskar möjligheten att kunna tillgodose framtida behov hos kommande generationer.

Det råder således en stor osäkerhet för den enskilde. Även om platsantalet eventuellt kommer att öka inom de närmaste åren. Kan den enskilde välja ett boende inom kommunen eller fortsättningsvis känna sig utlokaliserad till andra kommuner?

Om andelen boenden i egen regi ökar i förhållandet till behovet ökas möjligheten för ett boende inom kommunen.

Med anledning av ovanstående blir min fråga:

  • varför säkerställs inte behovet av särskilt boende för de äldre inom kommunen, genom en ökad andel boenden i egen regi?

För Socialdemokraterna,

Janne Boman (S)

facebook Twitter Email