HBTQ-certifiering av socialtjänstens alla verksamheter?

Interpellation till socialnämndens ordförande, Tomas Nilsonne, angående ”HBTQ-certifiering av socialtjänstens alla verksamheter”

Vi socialdemokrater förutsätter att alla politiska partier i kommunen vill verka för att alla invånare oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning ska erbjudas möjlighet att leva ett gott, likvärdigt och hälsosamt liv i Täby kommun.

En del i denna strävan är att skapa ett klimat där alla oavsett sexuell läggning känner sig välkommen, i ett äldreboende, LSS boende, vid ett möte med familjeenheten, vid ansökan om försörjningsstöd mm.

HBTQ är ett begrepp för homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner. Begreppet började användas av RFSL år 2000 i syfte att bredda tidigare begrepp som homo och gay, och det är också RFSL som utfärdar certifieringen.

Att vara HBTQ-certifierad innebär att en verksamhet har arbetat strukturerat och målmedvetet för att bli mer inkluderande. Det är också ett sätt att förbättra både arbetsmiljö och bemötande inom verksamheten.

I Täby finns det idag flera verksamheter som är HBTQ certifierade men dock inte inom socialtjänstens ansvarsområde.

Min fråga blir då:

  • När kommer alla verksamheter inom socialtjänsten att bli HBTQ-certifierade?

För socialdemokraterna

Agneta Lundahl Dahlström (S)

facebook Twitter Email