Inför Huskurage – rädda liv och arbeta för att förebygga våld

För varje år som går dör människor till följd av våld i nära relationer. Oftast är det kvinnor som mördas av sin partner eller före detta partner. Utöver våldet bland vuxna, uppskattas det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är numer ett av våra fyra jämställdhetsmål. Barns rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran regleras i lag. Men det handlar inte bara om mål och regler – det handlar om att använda rätt medel. Vad skulle du säga om jag sa att du kunde rädda liv och förhindra skador? Ja, vanligtvis utövas våldet i just hemmet och det är där vi måste göra som mest. En metod för detta är huskurage.

Huskurage är en ideell förening med syftet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. En av grundarna till metoden är kriminologen Nina Rung. Nina har under en stor del av sitt liv arbetat med just våldsförebyggande arbete och ses idag som en stor förebild i jämställdhetsfrågor. Den utarbetade metoden handlar om att uppmana grannar att våga agera. Det handlar om en viktig grannsamverkan där vi visar varandra omtanke och omsorg.

Metoden i sig är varken dyr eller krånglig – istället går den ut på att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. Grundbultarna i policyn är att:

  • Knacka på hos grannen.
  • Vid behov hämta hjälp av andra grannar
  • Ringa polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla

Hur sprids policyn? Genom ett utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Ett flertal bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan infört Huskurage. Vidare har ett stort antal kommuner infört Huskurage som en del i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer (Forshaga, Kristinehamn, Karlstad, Munkfors, Nacka Norrtälje, Tyresö och Värmdö är bara några exempel).

Huskurage är en tydlig markör som visar att vi är emot våldet. De utsatta vet därigenom att de kan få hjälp. Förövarna lär sig att sådana beteenden aldrig kan accepteras. Tillsammans är vi med och skapar en norm där vi agerar för att rädda människor liv – istället för reagerar när brottet väl skett.

I enlighet med ovan yrkas:

  • Att kommunfullmäktige föreslås besluta uppdra åt kommunstyrelsen att Trygg i Täbyrådet verkar för att på lämpligt sätt sprida kunskap och information om Huskurage till fastighetsägare i kommunen.

För socialdemokraterna

Janne Boman                                            Agneta Lundahl Dahlström


facebook Twitter Email