PRESSMEDDELANDE

Nu gör de det igen!

Återigen beslutar den moderatstyrda majoriteten i Täby kultur- och fritidsnämnd att ge ekonomisk ersättning till de privata musikskoleutövarna i Täby kulturskolan. Vid nämndens sammanträde den 19 september motiverades beslutet med att ”den ökade konkurrens som privatiseringarna innebär leder till ökade offentliga kostnader”.

Kultur- och fritidsnämnden i Täby har en gång tidigare fattat beslut om att ersätta musikskoleutförarna med 400 kronor per elev. Det skedde förra sommaren, då beslutet dessutom togs på delegation dagen innan nämndens ordinarie möte. Det innebar att nämndens dåvarande ordförande fick en tillrättavisning från förvaltningsrätten i Stockholm, som ansåg att beslutet inte tillkommit på…

Läs mer

Klimatfond för Täbys företagare ger skjuts i klimatomställningen

Socialdemokraterna i Täby vill inrätta en lokal klimatfond för näringslivet i kommunen. Under nästa mandatperiod ska 40 miljoner kronor avsättas för att hjälpa lokala företag, och särskilt småföretagare, att skynda på i omställningsarbetet.

Många företagare är redan på god väg att ställa om sin produktion för en  klimatförändrad framtid. Vår lokala klimatfond – som vi snabbt vill införa om vi får väljarna med oss – ska ge dem en ytterligare skjuts på vägen, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition. Det är främst kommunens småföretagare som vi…

Läs mer

VÅR SKUGGBUDGET ÄR KLAR!

Socialdemokraterna i Täby presenterar nu sin skuggbudget för nästa år; en verksamhetsplan för hur vi anser att kommunen ska agera under 2022. Vi menar att Täby är en bra kommun - som kan bättre! Framför allt måste kommunen bli bättre inom äldreomsorgen och skolan - och vad gäller klimatomställningen! I klimatfrågan kan Täby inte längre urskulda sig med att kommunen saknar rådighet. Det blir bara pinsamt. Vad som saknas är politisk vilja!

Av Socialdemokraternas alternativa budget framgår att vi satsar mer på de äldre och de unga än vad den moderatledda alliansen förmår. Vi höjer inte skatten, men vi använder de medel som står till förfogande på ett annorlunda sätt. Vi tar bland annat bort de så kallade kvalitetspengar som har införts inom vård och skola utan…

Läs mer
överkryssat ord kvalitetspengen

Förvaltningsrätten upphäver Täby kommuns beslut om kvalitetspeng!

Att Täby kommun delar ut en ”kvalitetspeng” till vissa skolor gynnar endast de redan framgångsrika skolorna. Förvaltningsrätten i Stockholm bekräftar nu att kommunens agerande strider mot skollagen.

Kommunalrådet Agneta Lundahl Dahlström (s) och Stefan Andersson (s), gruppledare i barn- och grundskolenämnden, konstaterar att förvaltningsrätten dom är självklar. Kommunens beslut strider mot skollagen. Av lagen framgår att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. – För att uppnå likvärdighet i utbildningen ska resurserna viktas…

Läs mer

Låt 2021 bli ett år utan hemlöshet!

Alltför många barn och vuxna är, vid olika tidpunkter, hemlösa i Täby. Det är inte ett värdigt en välmående kommun som Täby. Socialdemokraterna i Täby kräver i en motion till kommun-fullmäktige (8/2) att hemlösheten i kommunen snarast måste minska. Socialnämnden, med ansvar för frågan, ska redovisa de åtgärder som behövs för att fullfölja uppgiften.

Enligt socialkontoret var antalet akut hemlösa hushåll i Täby tio stycken under december förra året. (Statistiken räknar i hushåll, vilket kan innebära många fler personer.) Sju hushåll bodde på institution eller stödboende, med flytt inom tre månader – men utan bostad att flytta till. 114 hushåll bodde i socialtjänstens regi, i försökslägenhet eller träningslägenhet med…

Läs mer
facebook Twitter Email